Ordningsregler & Bokningsvillkor

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Välkommen till vår campingplats! Vi hoppas att Du skall få en mycket trevlig vistelse här hos oss. Följande ordningsregler är till för din och de andra camparnas trevnad. Observera att vi har 21-årsgräns för bokning hos oss. Över midsommar är åldersgränsen 23 år.

1. Anmäl dig i receptionen genast vid ankomsten. Lämna samtidigt över ditt Camping Key Europe*. Vid incheckning får du ditt bomkort så att du kan köra in med bilen till stugan/ campingplatsen. Grupper anmäls av gruppledaren. Meddela direkt vid anmälan om du har med dig extra tält.

2. Det är endast tillåtet med En bil per campingplats/stuga innanför bommarna. Tillfälliga besökande och extra bilar ombeds parkera på parkeringsplatsen ovanför receptionen. Campingvärden har rätt att ta ut en avgift från tillfälliga besökare.

3. Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.

4. Tänk på att vi har vattenbrist på Öland! Kom ihåg att spara på vattnet genom att exempelvis ta kortare duschar, endast köra med fulla tvättmaskiner och att inte diska under rinnande vatten.

5. All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp s.k. tälthus av permanent karaktär. Husvagnar ska vara inregistrerade till användning till motordrivet fordon.

6. Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, till exempel egna duschanordningar, skyddsvallar med mera, är inte tillåtna. Fråga om Du är tveksam om vad Du har rätt att göra. Se till att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.

7. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.

8. En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 23.00 och 07.00 ska det vara lugnt på campingplatsen.

9. Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. På de flesta platser finns speciella lekplatser och bollplaner iordningställda. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna/stugorn är inte tillåtet.

10. Hundägare ombeds visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta den på anvisad plats eller utanför området.

11. Försäljning vid och inom campingplatsen får bara förekomma med campingvärdens tillstånd.

12. Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sophållarna som finns inom området. Tänk på att inte slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i våra sopkärl.

13. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.

14. Avresa. Om inte annat avtalats med receptionen så ska campingtomten vara utrymd och städad före kl.14.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster. Vi är tacksamma för besked om avresedagen i god tid, särskilt under högsäsong.
Stugorna ska vara utrymda och städade senast 11.00.

15. Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig.

16. Vi förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Personalen har en skyldighet att agera i de fall där någon gäst inte respekterar dessa ordningsregler.

17. Var aktsam om naturen – den behöver ditt skydd.

 

Personer som inte följer ordningsreglerna kan komma att avvisas från området utan återbetalning och fråntas sitt campingkort.

 

BOKNINGSVILLKOR

Viktig information:

Lundegård Camping & Stugby tillämpar Camping Key Europe vid bokning av camping (ej stugor). Kortet kan du inskaffa dig på vår hemsida eller via camping.se. Har du inget kort vid incheckning utfärdar vi ett i receptionen mot en extra kostnad.

Vi har en åldersgräns på 21 år för bokning hos oss.
Över midsommar är åldersgränsen 23 år.

Incheckning sker efter kl 15.00.
Utcheckning för stugor sker senast 11.00 och för camping är sista utcheckning 14.00.

Vid händelse utom vår kontroll förbehåller vi oss rätten att flytta dig till ett likvärdigt boende.

 

När är bokningen bindande?

Bokningen är bindande när du har mottagit en bekräftelse från oss. Bekräftelsen skickas via epost.

När skall jag betala?

Vi skickar dig en faktura när vi har mottagit din bokning om den skett via telefon eller mail där det tillkommer en bokningsavgift på 100 kr. Från bokningsdagen ska första betalningen (25 % av hyresbeloppet) vara oss tillhanda inom 10 dagar. Resterande hyresbelopp betalas senast 40 dagar innan ankomst. Vid bokning mindre än 50 dagar innan ankomst ska hela hyresbeloppet betalas inom 10 dagar. OBS, andra bokningsregler gällande Dansbandsveckan, se fliken ’Dansveckan’.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om betalning uteblir avbokas bokningen och avbokningsreglerna träder i kraft.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte kan tillhandahålla det boende ni bokat eller likvärdigt, kan ni säga upp avtalet och få pengarna tillbaka, alternativt begära sänkt hyra.

Vad har jag för skyldigheter?

Meddela alltid fel och klagomål direkt vid uppkomst. Ersättning utgår inte i efterhand.

Vårda stugan/campingtomten väl och följa gällande regler. Du ansvarar för eventuella skador du eller någon i ditt sällskap förorsakat genom att ha varit vårdslös. Du får endast använda stugan/campingplatsen till det som angivits vid bokning. Du får inte heller låta fler personer övernatta än det antal som angivits vid bokning. Stugor ska städas enligt instruktionerna som finns i stugan. Vid utebliven städning kommer detta att utföras på din bekostnad (från 2000 SEK).

Ombokning

Önskar du korta ner din bokning mellan att du betalat anmälningsavgiften och slutlikviden tillkommer en ombokningskostnad på 150 kr. Efter slutlikviden är betald går det inte att förkorta bokningen.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan endast avboka skriftligen till oss.

Om du har gjort första betalningen kan du avboka mot en kostnad på 350 kr. Efter att slutlikviden är betald sker ingen återbetalning utan avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet måste beställas vid bokningstillfället. Avbeställningsskyddet innebär att du kan avboka fram till och med dagen före ankomst och få stughyran/campingavgiften tillbaka, med avdrag för avbeställningsskyddet och en avbokningsavgift på sammanlagt 350 kr mot uppvisat intyg. Avbeställningsskyddet är giltigt i följande fall: dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, maka, sambo, familj eller medresenär. Om det inträffar en allvarlig händelse utanför din kontroll som du inte kunnat förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t ex omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag.

 

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar, tryckfel och ändringar som till dagens datum ännu inte är kända.


BOOKING Important information:

Lundegård Camping & Stugby applies Camping Key Europe when booking camping (not cabins). You can buy the card on our website or via camping.se. If you do not have a card at check-in we will issue one at the reception at an extra cost. We have an age limit of 21 years for booking with us. Over the midsummer, the age limit is 23 years. Check-in is after 3 pm. Check-out for cabins takes place no later than 11.00 and for camping the final check-out is 14.00. In the event beyond our control, we reserve the right to move you to an equivalent accommodation.

When is the booking binding?

The booking is binding once you have received a confirmation from us. The confirmation will be sent via email.

When should I pay?

We will send you an invoice when we have received your booking. From the date of booking, the first payment (25% of the rental amount) must be delivered to us within 10 days. The remaining rent is payable no later than 40 days prior to arrival. If booking less than 50 days prior to arrival, the full rental amount must be paid within 10 days.

What if I don’t pay on time?

If payment is not canceled, the booking will be canceled and the cancellation policy will take effect.

What rights do I have?

If we cannot provide the accommodation you booked or equivalent, you can cancel the contract and get the money back, or request a reduced rent. What duties do I have? Always report errors and complaints immediately upon arrival. Compensation is not paid afterwards. Take good care of the cottage / camp site and follow the applicable rules. You are responsible for any damage you or someone in your company caused by being careless. You are only allowed to use the cottage / campsite for what is stated when booking. You must also not allow more people to stay overnight than the number stated when booking. Cottages should be cleaned according to the instructions contained in the cabin. In case of no cleaning this will be done at your expense (from 2000 SEK).

Rebooking

If you wish to shorten your booking between the payment of the registration fee and the final payment, a re-booking fee of SEK 150 will be added. After the final payment is paid, you cannot shorten the booking.

What if I want to cancel?

You can only cancel in writing to us. If you have made the first payment, you can cancel at a cost of SEK 350. After the final payment has been paid, no refund will be made without cancellation protection. The cancellation cover must be ordered at the time of booking. The cancellation cover means that you can cancel up to and including the day before arrival and get the cabin rental / camping fee back, less the cancellation cover and a cancellation fee of a total of SEK 350 against the certificate presented. The cancellation cover is valid in the following cases: death, illness or accident of a serious nature that affected yourself, spouse, partner, family or fellow traveler. If there is a serious event beyond your control that you could not foresee when you booked and which means that it is not reasonable to ask that you be stuck with your booking, such as extensive fire or flooding in your home. You must be able to prove your obstacle with certificates from eg doctors, authorities or insurance companies.

We reserve the right for any price changes, printing errors and changes that are not known to date.